Struktura podmiotów gospodarki narodowej według form prawnych w 2019 r
|

firmy na Mazowszu i w powiecie wołomińskim – podsumowanie 2019

W województwie mazowieckim jest coraz więcej podmiotów gospodarczych. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, pod koniec 2019 roku 854 457 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych jest w woj. maz. (w rejestrze REGON). Jest to wzrost o 4,7% w stosunku do danych z roku 2018. Liczba ta stanowi 18,9% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Ponad połowa (53,4%) ma swoje siedziby w m.st. Warszawie.

Najwięcej podmiotów (21,9%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2018 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 9,9%).

Udział podmiotów gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD w 2019 r.
Udział podmiotów gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD w 2019 r.

Wśród powiatów i miast na prawach powiatu (oprócz m.st. Warszawy) najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w powiatach:

 1. piaseczyńskim (36276) – 4,2%,
 2. wołomińskim (33314) – 3,9%,
 3. pruszkowskim (30010) – 3,5%,
 4. w Radomiu (24626) – 2,9%.

Natomiast najmniejsza liczba zarejestrowanych podmiotów występowała w powiatach:

 1. zwoleńskim (2403),
 2. łosickim (2424),
 3. lipskim (2697),
 4. żuromińskim (2807),
 5. białobrzeskim (2864),
 6. przysuskim (2940).

Najwięcej podmiotów przybyło w powiatach:

 • wołomińskim (o 5,8%),
 • siedleckim, radomskim, ostrołęckim – po 5,7%.

Spadek odnotowano tylko w Płocku (o 1,0%).

Podobnie jak w 2018 r. zdecydowana większość, czyli 812195, tj. 95,1% ogólnej liczby podmiotów zaliczona była do sektora prywatnego. Wśród podmiotów tego sektora 68,9% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przede wszystkim: w handlu; naprawach pojazdów samochodowych (120035 podmiotów), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (92226 podmiotów) oraz w budownictwie (62731 podmiotów).

Do rejestru REGON wpisanych było 12101 podmiotów sektora publicznego, które należały głównie do sekcji edukacja (4739 podmiotów) oraz obsługa rynku nieruchomości (2619 podmiotów).

W końcu grudnia 2019 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 559450 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tj. o 4,5% więcej niż przed rokiem.

Struktura podmiotów gospodarki narodowej według form prawnych w 2019 r
Struktura podmiotów gospodarki narodowej według form prawnych w 2019 r

W przekroju terytorialnym największy wzrost miał miejsce w powiatach:

 • radomskim (o 6,0%), piaseczyńskim i wołomińskim (po 5,8%),
 • nowodworskim,
 • grodziskim i warszawskim zachodnim (po 5,7%).

Spadek liczby osób fizycznych zanotowano w Płocku (o 2,2%).

Najwyższy udział osób fizycznych w ogólnej liczbie podmiotów był w powiatach: zwoleńskim (83,7%) i radomskim (83,6%), zaś najniższy w m.st. Warszawie (55,6%) oraz powiecie piaseczyńskim (66,2%).

Jakich firm jest najwięcej?

Na terenie województwa mazowieckiego przeważały podmioty należące do grupy mikroprzedsiębiorstw (które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób), stanowiły one 96,5% ogółu zarejestrowanych jednostek.

Udział podmiotów małych (o przewidywanej liczbie pracujących 10–49 osób) wynosił 2,8%, a podmiotów średnich (przewidywana liczba pracujących 50–249 osób) i dużych (przewidywana liczba pracujących 250 osób i więcej) wynosił odpowiednio 0,6% i 0,1%.

Mikroprzedsiębiorstwa najczęściej prowadziły działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo.

W grupie podmiotów małych, oprócz handlu; naprawy pojazdów samochodowych, dominowały również jednostki zajmujące się edukacją i przemysłem. Wśród podmiotów średnich przeważały sekcje: edukacja, przemysł oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych. W przypadku podmiotów dużych najwyższy udział dotyczył sekcji: przemysł, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych.

Firmy nowe, a wyrejestrowane

W 2019 r. w rejestrze REGON zarejestrowano 70530 nowe podmioty gospodarki narodowej, tj. o 2,5% mniej niż w poprzednim roku.

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane w latach 2010–2019
Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane w latach 2010–2019

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 71,8% ogółu nowych podmiotów, podczas gdy udział spółek wyniósł 23,3%.

Najwięcej nowych jednostek powstało w m.st. Warszawie (36644) oraz w powiatach:

 1. wołomińskim (3025),
 2. piaseczyńskim (2911)
 3. pruszkowskim (2224).

Natomiast najmniej jednostek przybyło w powiatach: białobrzeskim (217), łosickim (221) i zwoleńskim (227).

Źródło: warszawa.stat.gov.pl “Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2019 r.”

Zobacz również